Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://elancosmetics.net/pl/ (https://elancosmetics.net/pl/) prowadzony jest przez spółkę ELAN PROFESSIONAL LINE Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 31 lok 7, 10-508 Olsztyn; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839181, NIP: 7393939857; REGON: 386021224; adres poczty elektronicznej: contact@elancosmetics.eu

1.2 Regulamin określa zasady:

 1. a) świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta, wysyłaniu Klientom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia,
 2. b) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie oraz Usług dodatkowych świadczonych przez Sprzedawcę przy okazji sprzedaży.

1.3    Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.4 Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, aktywnej poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 30.x lub nowsza, Google Chrome 35.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji oraz akceptacji plików cookies.

1.5 Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 4 powyżej obciążają Klienta.

1.6   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Pawel Napiorkowski. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz do usunięcia i zaniechania ich przetwarzania.

1.7    Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy.

1.8    Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies". Pliki „cookies” zapisywane są w przeglądarce internetowej. Po odebraniu pliku "cookie" przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na stronę Sklepu. Serwer internetowy tworzy dla każdego Klienta własny plik "cookie". Jedynie w sytuacji, gdy pliki "cookies" są aktywne, możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji w Sklepie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności na stronie internetowej https://elancosmetics.net/pl/ (https://elancosmetics.net/pl/)

1.9    Do złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posługiwanie się kontem poczty elektronicznej.

1.10  Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, naruszających obowiązujące przepisy oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.

1.11  Korzystanie z sieci Internet niesie ze sobą zagrożenia ujawnienia treści osobom, do których nie są one skierowane. Sprzedawca rekomenduje korzystanie z programów antywirusowych na urządzeniach, z których korzysta Klient.

DEFINICJE

1.1. DZIEŃ ROBOCZY – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6. KONTO – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

1.7 LOGIN - adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji

1.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://elancosmetics.net/pl/

1.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - ELAN professional line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Adama Mickiewicza 31/7 10-508 Olsztyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839181; NIP 739-393- 98-57; REGON 386021224

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. ELAN professional line Sp z o.o. Adama Mickiewicza 31/7 10-508 Olsztyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839181; NIP 739-393-98-57; REGON 386021224 jest administratorem danych osobowych Klientów i przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej: https://elancosmetics.net/pl/, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie https://elancosmetics.net/pl/

2.3 Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią wskazanych powyżej dokumentów.

 

§ 3. PROCEDURA REJESTRACYJNA

3.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie internetowej https://elancosmetics.net/pl/

3.2 Klient dokonując rejestracji na stronie internetowej oświadcza, że ma ukończone co najmniej 16 lat. Osobie, która nie ukończyła co najmniej 16 roku życia, nie przysługuje prawo do utworzenia Konta Klienta.

3.3 W celu Rejestracji, Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu i przesyła Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny poprzez kliknięcie na pole „Zarejestruj konto”. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny Login i Hasło.

3.4 W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.5 Po zarejestrowaniu się w Sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

3.6    Z chwilą przesłania potwierdzenia o utworzeniu Konta Klienta przez Usługodawcę na adres korespondencji elektronicznej Klienta podany w Formularzu Rejestracyjnym, zostaje zawarta z Klientem Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa prowadzenia Konta Klienta i usługa udostępniania Formularza Kontaktowego. Klient tym samym uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i do dokonywania zmian danych podanych w podczas Rejestracji. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 

§ 4. REJESTRACJA UPROSZCZONA

4.1 Klient ma możliwość dokonania zakupu jako tzw. „Gość” bez dokonywania pełnej rejestracji w sytuacji telefonicznego złożenia Zamówienia, bądź poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej https://elancosmetics.net/pl/

 wybierając opcję „Zakup jako Gość”.

4.2    Dokonując zakupu jako tzw. „Gość” Klient oświadcza, że ma ukończone co najmniej 16 lat. Osobie, która nie ukończyła co najmniej 16 roku życia, nie przysługuje prawo dokonania zakupu w sposób określony w niniejszym paragrafie.

4.3 W przypadku dokonania zakupu jako Gość dla Klienta zakładane jest konto

 z minimalna ilością danych koniecznych do realizacji Zamówienia. Sprzedawca nie ma możliwości realizacji Zamówienia Klienta bez założenia dla niego konta. Po założeniu konta dla Klienta, dane umożliwiające dostęp do konta zostaną wysłane w oddzielnej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

4.4 Gość, po realizacji Zamówienia może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia jego Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: https://elancosmetics.net/pl/ albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Realizacja żądań następuje na zasadach określonych w § 12 ust. 5 Regulaminu.

 

§ 5. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

5.1 Informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.2 Informacje o Towarach nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5.3 Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu (Formularz Zamówienia), składa ofertę zakupu określonego Towaru na warunkach wskazanych w jego opisie. Zamówienie jest przyjętę do realizacji w momencie zatwierdzenia go przez Sprzedawcę.

5.4 Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na Konto Klienta) lub jako tzw. „Gość” (zakup z ograniczoną rejestracją).

5.5 Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 1. a) zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w złotych polskich (PLN);
 2. b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy podsumowaniu Zamówienia.

5.6    W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien:

 1. a) wybrać Towar, którego kupnem jest zainteresowany, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub ikonę koszyka, przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów z osobna; wyboru można dokonać także klikając na przycisk (+) lub (-) przy wybranym Towarze,
 2. b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka” (przycisk „Pokaż Koszyk”), a następnie „Przejdź dalej” i zalogować się na swoje Konto Klienta bądź zaakceptować Regulamin Sklepu (w przypadku Klienta dokonującego zakupu jako Gość i następnie: wybrać sposób dostarczenia Towaru i formę płatności;
 3. c) wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru;

c)wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia;

 1. d) kliknąć przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”.

5.7    Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest w Koszyku przed kliknięciem przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” przez Klienta.

5.8    Po złożeniu Zamówienia, na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji bądź występujących przeszkodach w realizacji.

5.9    Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5.10  Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza jej warunki, przesyłając je (na trwałym nośniku) na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta.

5.11  Termin realizacji Zamówienia jest podawany indywidualnie przy każdym Towarze poprzez wskazanie ilości dni. Od 25.02.2022 w związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie, termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 120 dni.

5.12  W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia. W braku danego dostępności Towaru po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

5.13  Ceny Towarów nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

5.14  O wszelkich kosztach związanych z Zamówieniem Klient będzie informowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

5.15  Płatność jest dokonywana w formie przelewu bankowego (przycisk „Płatność przed wysyłką”) poprzez jedną z dostępnych form płatności bądź gotówką (przycisk „Płatność przy odbiorze”). W przypadku płatności przed wysyłką realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonanej przez Klienta płatności (poprzez jedną z dostępnych form płatności) oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

5.16  Klient jest informowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie potwierdzenia o złożeniu Zamówienia o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za złożone Zamówienie.

5.17  W przypadku, gdy Klient nie zapłaci za Zamówienie w terminie, o którym mowa w ust. 16 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin oraz informuje Klienta na trwałym nośniku, iż po bezskutecznym upłynięciu dodatkowego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.

5.18  Dostawa ma miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź za granicą na terytorium Państw wskazanych na stronie internetowej https://elancosmetics.net/pl/ jako przesyłki międzynarodowe.

5.19  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. a) Przesyłka kurierska

5.20  Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o terminie w jakim nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru Klientowi. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Towarów oraz uzależniony jest od ich dostępności.

5.21  Sprzedawca oświadcza, że dostarczany Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży nie posiada wad.

5.22  Zamówione Towary są dostarczane na adres Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia lub Koncie Klienta.

5.23  Podanie przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub jej brak.

5.24  W dniu wysłania Towaru do Klienta, Sprzedawca przesyła informację na adres korespondencji elektronicznej Klienta potwierdzającą nadanie przesyłki.

5.25  Klient ma obowiązek sprawdzenia doręczonego Towaru, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania protokołu doręczenia zawierającego opis uszkodzeń.

5.26  Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT dotyczącą dostarczanych Towarów.

5.27  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia innego terminu dostarczenia. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszty ponownej Dostawy.

5.28  Koszty ponownej Dostawy ponosi Klient.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ( USŁUGODAWCY). RĘKOJMIA

6.1 Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

6.2  Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

6.3 W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6.4 Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.5 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.6 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. żądać usunięcia wady.

6.8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6.9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem: https://elancosmetics.net/pl/, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 1. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 2. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 4. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 5. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 6. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 7. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w § 6 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

§ 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA

7.1 Klient ma prawo do składania reklamacji związanych z Towarem przesyłając informację na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź na adres korespondencji elektronicznej: https://elancosmetics.net/pl/

7.2    W terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację.

7.3    W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i opisem wad.

7.4    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5    Podstawy reklamacji w szczególności nie może stanowić:

 1. a) powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Usługodawca musi prowadzić w celu utrzymania Systemu;
 2. b) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada;
 3. c) mechaniczne uszkodzenia Towaru, powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta oraz uszkodzenia Towaru powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
 4. d) uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

7.6    Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się, że uznał reklamację.

7.7    Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub na trwałym nośniku na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1    Klient będący Konsumentem (zwany w niniejszym paragrafie Konsumentem), który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

8.2    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://elancosmetics.net/pl/

8.3    Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku tj. w drodze korespondencji elektronicznej na adres Konsumenta podany w formularzu rejestracyjnym albo przy składaniu Zamówienia.

8.4    Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

8.5    Umowę Sprzedaży, od której Konsument odstąpi, uważa się za niezawartą.

8.6    Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta, oferta przestaje wiązać.

8.7    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8    Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi koszty najtańszego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

8.9    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia odstąpienia przez niego od Umowy Sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy (TH EXPO D&D SP  ZO O, ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa) przed upływem w/w terminu.

8.10  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.11  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.12  Sprzedawca zwraca wszelkie płatności dokonane przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.13  Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentom, którzy zdecydowali się:

 1. a) na zakup Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. b) na zakup Towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1    Obie strony umowy (Sprzedawca i Klient) uprawnione są do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jej obowiązywania bez wskazywania przyczyn.

9.2    Klient składa oświadczenie woli bezpośrednio na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy.

9.3    Sprzedawca składa oświadczenie woli bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.

 

§ 10. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

10.1  W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza jego dobra osobiste bądź obowiązujące przepisy prawa może powiadomić o tym Sprzedawcę.

10.2  Sprzedawca niezwłocznie dołoży wszelkich starań celem usunięcia w/w treści.

10.3  Informacje o powyższym należy przesyłać na adres korespondencji elektronicznej: elancosmetics.expo@gmail.com

 

§ 11. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11.1  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 1. a) Formularz Kontaktowy
 2. b) Prowadzenie Konta Klienta

11.2  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

11.3  Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz Kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

11.4  Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia historii Zamówień bieżących i już zrealizowanych.

11.5  Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elancosmetics.expo@gmail.com albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie, przy czym Konto może ono zostać usunięte w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania.

11.6  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 12. KLAUZULA SALWATORYJNA

 

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

 

§ 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

13.1  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

13.2  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.3  W przypadku powstania sporu, w tym w szczególności w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

13.4  Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów udostępniają Prezesi właściwych Sądów Okręgowych.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1  Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

14.2  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu.

14.3  W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

14.4  Promocje w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego. Sklep anuluje takie Zamówienie.

14.5  Klient może skorzystać z Programu Rabatowego, którego warunki są umieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://elancosmetics.net/pl/. Program Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.

14.6  Każdorazowo regulamin danej promocji publikowany jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://elancosmetics.net/pl/

14.7  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

14.8  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.

14.9  Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu.

14.10 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017.683).

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, kiedy będziesz potrzebować

Koszyk sklepowy

Koszyk jest pusty