• EN
0
0 items
 • Your shopping cart is empty!

0€
 • EN
EYEBROWS & EYELASHES
0
0 items
 • Your shopping cart is empty!

0€

Terms & Conditions

Regulamin Sklepu/Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym właściwym dla siedziby Sklepu i niniejszym Regulaminem.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem ______________________ (zwany w dalszej części„Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części„Towarem/ami” lub „Produktem/ami”), prowadzony jest przez spółkę Elan Beauty Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie ul. Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 88A, (04-412) Warszawa], wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000963115, REGON: 52161738 NIP: 9522226400, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł PLN, (zwaną w dalszej części „Elan Beauty Sp. z o.o. ”).
 3. Sklep wskazuje adres do korespondencji (adres Biura Handlowego). Na niniejszy adres należy realizować prawa objęte niniejszym Regulaminem. Adres Biura Handlowego: Elan Beauty Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, nr 22, Piętro 4, Biuro nr 3, 00-133, Warszawa.
 4. Informacje na temat poszczególnych Towarów oraz ich ceny Elan Beauty Sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu.
 5. Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest Elan Beauty Sp. z o. o., z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej ________________bądź za pomocą adresu e-mail: elanpartnership.europe@gmail.com
 6. Za pośrednictwem Sklepu zakupu Produktów może dokonywać zarówno osoba fizyczna (Konsument w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego) jak i też przedsiębiorcy - zwani dalej „Klientami”.
 7. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Klient oraz Elan Beauty Sp. z o.o. Umowa pomiędzy Sklepem i Klientem ma charakter wzajemny, a świadczenie Sklepu polega na przeniesieniu własności zakupionego Towaru na Klienta, a świadczenie Klienta na zapłacie za zakupiony Towar.
 8. Akceptacja treści Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie.
 9. Realizacja dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być prowadzona również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. TOWAR I JEGO CENA

 1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje (specyfikację) dotyczące istotnych właściwości Produktów na stronie internetowej Sklepu (przykładowo opis produktu, zasady stosowania, skład).
 2. Sprzedaż Towarów następuje na podstawie skierowanych przez Klienta zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów, a w przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży także zgodnie z określonymi przez Sklep warunkami sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży.
 3. Sklep może także wydawać bony / karty podarunkowe na zakup Produktów w Sklepie, w takim przypadku zasady korzystania z bonów/kart podarunkowych będą określone w odrębnych warunkach korzystania z bonów /kart podarunkowych, dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 4. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.
 5. W przypadku jednakże, gdyby informację o niedostępności Towaru została zamieszczona już po przyjęciu zamówienia od Klienta, bądź Sklep z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, wówczas o braku możliwości realizacji zamówienia Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi w tym czasie należność za Towar.
 6. Ceny Towarów umieszczane na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie euro,
  w podanej cenie zawarty jest podatek od towarów i usług naliczony w należnej wysokości. Koszty prowizji od transakcji finansowej ponosi Klient.
 7. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu stron transakcji w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym foldery, katalogi, broszury, materiały reklamowe lub informacyjne, a także informacje zawarte na stronie Sklepu kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

III. REJESTRACJA I UTWORZENIE KONTA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji, jednakże rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 2. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesłać drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. Podczas rejestracji Klient ustala unikalny login i unikalne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Warunkiem dokonania rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Przewidziana jest możliwość, pobierania w trakcie rejestracji dobrowolnych zgód Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (tzw. zgoda marketingowa). Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Elan Beauty sp. z o.o. właściwego oświadczenia przez Klienta.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody marketingowej nie warunkuje możliwości zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na usługi prowadzenia konta Klienta.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 8. Zarówno Klient, jak i Elan Beauty sp. z o.o. mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie i bez podania przyczyny. Klient, rozwiązuje umowę o prowadzenia Konta Klienta poprzez wysłanie do Elan Beauty Sp. z o.o. oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Sprzedawca rozwiązuje powyższą umowę wysyłając do Klienta stosowne oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

IV. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje,
  w szczególności: wyboru Towarów, wskazuje adres dostawy, wybiera sposób zapłaty za Towar, dokonuje wyboru sposobu potwierdzenia transakcji (dokument fiskalny).
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej przez Klienta. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe. Jeśli jest to możliwe, ze względu na podane dane, Sklep może wezwać Klienta do ich uzupełnienia lub poprawienia przed realizacją zamówienia.
 4. Przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sklep, przy czym przyjęcie przez Sklep zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia do Klienta na jego adres poczty elektronicznej.

V. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

 1. Za zamówione w Sklepie Towary Klient może zapłacić w jeden z poniższy sposób:
  - Kartą Kredytową (Master Card lub Visa);
  - Elektronicznym przelewem środków lub przelewem bankowym środków za pośrednictwem Pay Pal;
  - Regularnym przelewem bankowym środków na podstawie dostarczonej Klientowi faktury/rachunku.
 2. Realizacja zamówienia dokonywana jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.
 3. W przypadku płatności zwykłym przelewem Sklep zastrzega, iż na należność czeka przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota w/w terminie nie wpłynie na konto bankowe Elan Beauty Sp. z o.o., Towary nie zostaną wysłane a umowę uważa się za niezawartą.
 4. Dostawa realizowana jest w następujący sposób: DHL, FedEx, inne dopuszczone przez Sklep formy dostawy.
 5. Cena przesyłki jest uzależniona od wyboru sposobu dostawy, a także może zależeć od wartości zamawianego towaru. Cena przesyłki jest podawana przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 6. Dostawa Towaru następuje w terminie do 30 dni od dnia zaksięgowania płatności za Towar, chyba że z przyczyn obiektywnie niezależnych od Sklepu termin ulega przedłużeniu
  (np. wystąpienie zdarzenia siły wyższej, przedłużająca się odprawa celna).
 7. Po otrzymaniu przesyłki z dostarczanym Towarem Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i ewentualnie sporządzić protokół szkodowy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient (Konsument) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni przy czym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Elan Beauty sp. z o.o. wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient (Konsument) może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Elan Beauty Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, nr 22, piętro 4, Biuro nr 3, 00-133, Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient (Konsument) zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient (Konsument) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Towar należy odesłać na adres: Elan Beauty Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, nr 22, piętro 4, Biuro nr 3, 00-133, Warszawa w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Elan Beauty sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot dokonanych płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient (Konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi (Konsumentowi) poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient (Konsument) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zwrotu Towaru należy dokonać – o ile to możliwe - wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą/rachunkiem jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta (Konsumenta), a także – w oryginalnym opakowaniu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest:
  - produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - produkt dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 10. Powyższe zasady stosuje się również do osoby fizycznej, która zawiera umowę na odległość z Elan Beauty sp. z o.o. w związku z zakupem Towarów w Sklepie bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostali Klienci będący przedsiębiorcami,
  w szczególności spółki prawa handlowego, nie są uprawnieni do skorzystania z powyższych uprawnień.

VII. REKLAMACJE I PRAWA WYNIKAJĄCE Z RĘKOJMI

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, na podstawie rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru.
 2. Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres:
  Elan Beauty Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, nr 22, piętro 4, Biuro nr 3, 00-133, Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elanpartnership.europe@gmail.com. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Składając reklamację Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może według swojego wyboru:
  - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych, albo
  - żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
  Wskazane powyżej uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszego (pkt 1), jak i drugiego (pkt 2) uprawnienia.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Elan Beauty Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, nr 22, piętro 4, Biuro 3, 00-133 Warszawa. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Elan Beauty sp. z o.o.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Elan Beauty sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej, karno-skarbowej ani administracyjnej, za korzystanie przez Klienta ze strony internetowej, na której znajduje się Sklep w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką prywatności lub z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 2. Strona i jej zawartość są dostarczane "jako takie" ("as is"). Elan Beauty sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana. Elan Beauty sp. z o.o. nie udziela również gwarancji, że strona internetowa Sklepu i serwer, na którym się znajduje są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klienta, ani, że Strona nie będzie zawierać wirusów, tzw. „robaków”, tzw. „koni trojańskich” wprowadzonych przez osoby trzecie wbrew wiedzy i woli Elan Beauty sp. z o.o. i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi elementami.
 3. Elan Beauty sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Klientów z powodu przerwy w dostępie do Sklepu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami.
 4. Elan Beauty sp. z o.o. nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.
 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie jakichkolwiek materiałów na stronę internetową Sklepu, w szczególności co do swoich danych osobowych i co do wyrażanych opinii o Towarze. Elan Beauty sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do blokowania opinii, które zawierają dane osobowe osób trzecich (a opiniujący nie ma zgody na ich wykorzystanie), dane które mogą stanowić zniesławienie innej osoby lub zawierać sformułowania znieważające inne osoby. Klient gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które zamieszcza są zgodne z prawdą, zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane w dobrej wierze, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że Klient jest uprawniony do ich zamieszczania i przesyłania. Klient zobowiązuje się zwolnić Elan Beauty sp. z o.o. z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Klienta ze Strony lub z zamieszczenia przez Klienta materiałów na Stronie.
 6. Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie internetowej Sklepu, podane są jedynie w celach informacyjnych.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa Sklepu, w szczególności tekst zamieszczony na niej, oprogramowanie, dźwięk, grafika, zdjęcia, wideo, układ strony i wybór treści zamieszczanej na stronie Sklepu, nazwy, loga, logotypy, znaki towarowe i inne materiały, które są prezentowane na Stronie, stanowią przedmiot ochrony prawa, na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu obejmują zarówno materiały do których prawa posiada Elan Beauty Sp. z o.o., jak i materiały do których prawa przysługują osobom trzecim i nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym ich kopiowanie lub korzystanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
 2. Klienci są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na stronie internetowej Sklepu materiałów w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z właściwymi przepisami prawa o własności intelektualnej, jednakże nie nabywają do nich praw, ani licencji.
 3. Materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie mogą być publikowane, ani kopiowane, modyfikowane, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów.
 4. Elan Beauty sp. z o.o. zezwala na pobieranie materiałów dla celów osobisty i niekomercyjnych. Modyfikacja materiałów lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych.
 5. Strona internetowa na której znajduje się Sklep i informacje w niej zamieszczone nie mogą być wykorzystywane do tworzenia baz danych.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin może być zmieniany w każdym czasie, w szczególności w celu dostosowania do zmian w prawie. Każdy Klient powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia, chyba że co innego wynika z jego postanowień. Warunki umów, które zostały zawarte przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie do czasu ich wykonania. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych.
 3. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.
 4. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Sklepem a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 6. Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 7. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik – Wzór odstąpienia od umowy.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia _______________

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1) Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] Elan Beauty sp. z o.o. Elan Beauty Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, nr 22, piętro 4, Biuro 3, 00-133 Warszawa, e-mail: elanpartnership.europe@gmail.com

2) Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _________________________

4) Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ________________________

5) Adres konsumenta(-ów): ____________________________

_________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

__________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

POUCZENIE

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Elan Beauty sp. z o.o. ul. Al. Jana Pawła II, nr 22, piętro 4, Biuro 3, 00-133 Warszawa lub na e-mail: elanpartnership.europe@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.


TERM AND CONDITIONS

I. GENERAL PROVISIONS

1. The Contract shall be concluded in accordance with the common law applicable to the registered office of the Store and these Regulations.

2. The online shop operating under the address ______________________ (further known as the “Shop” ), through which the goods from its offer (further known as “Goods” or “Products”) are sold using the Internet, is run by a company Elan Beauty Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw, Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 88A, (04-412) Warszawa, entry number in the Polish National Court Register of Entrepreneurs KRS: 0000963115, REGON: 52161738 NIP: 9522226400, share capital of 5000 PLN, (further known as „Elan Beauty Sp. z o. o. ” ).

3. The Shop indicates the address for correspondence (address of the Commercial Office). The rights covered by these Regulations must be exercised at this address. Address of the Commercial Office: Elan Beauty Sp. z o. o., Al. Jana Pawla II, Nr 22, F loor 4 , Office 3,
00-133, Warsaw.

4. Information about given Products and their prices are published on Shop website by Elan Beauty Sp. z o. o.

5. Elan Beauty Sp. z o. o. is a responsible entity for content published on the Shop website, with which you may contact via website ________________or via e-mail address:

elanpartnership.europe@gmail.com.

6. Through a Shop both physical persons (Consumer under article 221 of Civil Code) and entrepreneurs – further known as “Customers” - can purchase the Products

7. Sales are made through the Internet in the form of a distance contract. The parties to the purchase contract entered into through the Shop are: The Customer and Elan Beauty Sp. z o. o. The contract between the Shop and a Customer is mutual; the Shop provides by transferring the ownership of purchased Products to the Customer; the Customer provides by paying for purchased Products.

8. Acceptance of the Regulations is optional, but necessary for making a purchase in the Shop.

9. Delivery of Goods purchased through the Shop is performed in the territory of the Republic of Poland and Abroad.

II. GOODS AND THEIR PRICE

1. The Shop posts all information (specifications) on the essential characteristics of the Products on the Shop's website (for example, product description, rules of use, ingredients).

2. Goods are sold on the basis of orders directed by the Customer for these Goods until stocks are exhausted, and in the case of promotional sale or sales, also in accordance with the terms and conditions of promotional sale or sales specified by the Shop .

3. The Shop may also issue vouchers/gift cards for the purchase of Products in the Shop, in which case the rules for the use of vouchers/gift cards will be specified in separate terms and conditions for the use of vouchers/gift cards available on the Shop's website.

4. When goods are not available (stock exhaustion), the Store shall publish an information about this on Shop’s website next to the description of the given Product.

5. However, if the information about non-availability of the Goods is published after the order from a Customer was accepted, or the Shop cannot execute this order due to any other reason, the Shop shall inform the Customer immediately, no later than in 30 calendar days from the date on which the customer entered into a contract, about impossibility of execution of this order; if the Customer paid for the Goods, the Shop returns the payment for the Product to the Customer within the same timeframe.

6. The prices of Goods published on the Shop's website are given in euro, the price given includes the value added tax (for example VAT). The cost of the financial transaction commission is borne by the Customer/Consumer.

7. The price of every Product is binding for both parties of this transaction in the moment the Customer makes the order.

8. The Shop reserves the right to change prices of Goods on offer in the Shop, withdraw and introduce new Goods to the offer of the Shop, conduct and cancel promotional campaigns on the Shop's website or implement changes in them.

9. All information relating to Goods, including folders, catalogs, brochures, advertising or informative materials and information contained on the Store's website that is targeted at receivers and potential Customers is not an offer under the law regulations, but is just an invitation to negotiations.

III. ACCOUNT CREATION AND REGISTRATION

1. In order to create Customer’s Account, the Customer must register himself for free, however registration is not necessary to make an order in Shop.

2. In order to register, the Customer shall fill in the registration form, that is published on Shop’s website and send it electronically by using right function implemented in registration form.

3. During registration process, the Customer chooses unique username and unique password.

4. During filling in the registration form, the Customer may familiarize himself with the Regulations and accept its wording by checking right box in the registration form.
In order to register it is obligatory to confirm that the Regulations have been read and accepted.

5. During registration process the Customer may voluntarily agree for processing his personal data for advertising purposes, by checking right box in the registration form (so called “advertising consent”). This consent may be revoked in any time by making a proper statement to the Elan Beauty sp. z o. o. by the Customer.

6. Customer’s advertising consent does not affect option to enter into a contract for the provision of the Customer Account Management service electronically.

7. After filled in registration form is sent, the Customer immediately receives, electronically on e-mail address from the registration form, confirmation of registration. In this exact moment contract for the provision of the Customer Account Management service electronically is entered into and the Customer gets the option to access his Customer’s Account and change the data from the registration form.

8. Bothe the Customer and the Elan Beauty sp. z o. o. are entitled to terminate the contract for the provision of the Customer Account Management service electronically in any time and for any reason. The customer terminates contract for the provision of the Customer Account Management service electronically by sending a declaration of intent to the Elan Beauty Sp. z o.o. via any mean of distance communication, that allows the Seller to familiarize with Customer declaration of intent. The Seller terminates this contract by sending appropriate declaration of intent to the Customer on e-mail address from the registration form.

IV. ENTERING INTO A CONTRACT

1. Orders from Customers are received via the Shop's website after the whole ordering procedure is completed. In the order, the customer shall, in particular select: the Goods, the delivery address, payment method, transaction confirmation method (tax invoice).

2. Providing personal data is necessary to for the transaction of purchase. Customer must provide an email address to complete the order. The Customer should provide the correct information for contact and delivery of ordered Product - the Shop is not liable for consequences arising from providing the incorrect data.

3. The store reserves the right not to execute the order if the information provided by the Customer is incomplete or if it is incorrect or false. If it is possible with the data provided by the Customer, the Shop may ask the Customer to complete the data or correct it before completion of order.

4. Before final approval of the order the Customer has an option to verify the whole data again and modify it.

5. Purchase contract of Goods, that are offered via the Shop, is entered in the moment of acceptance and confirmation of Customer’s order by the Shop, whereby acceptance of order by the Shop takes place in the moment of order’s confirmation being sent to the Customer on his
e-mail address.

V. PAYMENT/DELIVERY

1. The Customer may pay for Goods ordered in the Shop in one of the following ways:

- by credit card (Master Card or Visa);

- by electronic transfer of funds or bank transfer of funds via Pay Pal;

- by regular bank transfer of funds on the basis of the invoice provided to the Customer.

2. Orders are processed after the payment has been credited to the Shop's account.

3. In case of regular bank transfer of funds, the Shop reserves that it waits for the payment for 14 days since the date of order being made. If the payment does not appear on Elan Beauty Sp. z o. o. in above mentioned term, the Goods will not be sent and the Contract will be considered not concluded.

4. The delivery is made in the following form : DHL, FedEx, the other forms authorized by the store.

5. The price of shipment is determined by the choice of delivery form and also may be determined by the price of ordered Goods. The price of shipment is shown before final order is made.

6. Delivery of the Goods takes place within 30 days of the date on which payment for the Goods is credited, unless the deadline is objectively extended for reasons beyond the Shop's control (e.g. occurrence of a force majeure event, prolonged customs clearance).

7. After receiving the shipment with the delivered Goods the Customer is obliged to check the condition of packaging and its containing. If any lacks or damages are detected the Customer shall undertake all actions necessary to establish the carier’s liability and prospectively draw up a loss report.

VI. RIGHT OF WITHDRAWAL FROM A CONTRACT

1. The Customer (Consumer) may withdraw from a contract for any reason in 14 days, where the withdrawal period begins:

a) for a contract in the performance of which Elan Beauty sp. z o. o. delivers an item, being obliged to transfer its ownership - from taking possession of the item by the Customer (Consumer) or a third party other than the carrier designated by the consumer, and in the case of a contract which:

- includes a lot of things which are delivered individually, in sections or in parts - from the reception of the last thing, section or part,

- consists in regular delivery of goods for a fixed period of time - from taking possession of the first item;

2) for other contracts – from the day of their conclusion.

2. The Customer (Consumer) may withdraw from a contract by submitting a statement of withdrawal to the address: Elan Beauty Sp. z o. o., Al. Jana Pawla II, nr 22, Floor 4, Office 3, 00-133, Warsaw. In order to keep the withdrawal period, you simply need to send the statement before the term for withdrawal from the contract expires. The statement may be submitted with the model form that is an attachment to these Regulations.

3. In case of withdrawal from a contract the Customer (Consumer) is obliged to return purchased goods in 14 days from the day of withdrawal. The Customer (Consumer) bears only the direct costs of the return of goods. The Shop does not accept any shipment sent by postal collection order.

4. Goods shall be returned to the address: Elan Beauty Sp. z o. o., Al. Jana Pawla II, nr 22, F lo o r 4 , Office 3 00-133, Warsaw in 14 days from the day of submission of withdrawal statement.

5. Elan Beauty sp. z o. o. no later than in 14 days from the day of receiving a withdrawal statement shall return the Customer all payments that he made. Return of payments made by Customer is done with the same method as the Customer used to make them, unless the Customer clearly agreed to a different method of return, which does not entail any additional cost to him. The Shop is entitled to withhold the return of payments to the Customer until returned goods have been received by the Shop or until being provided by the Customer with the proof of sending them back, depending on which of these two event occurs first.

6. If the Customer (Consumer) has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery offered by the Shop, the Shop does not have to reimburse the additional costs for the more expensive method.

7. The Customer (Consumer) shall be liable for lowering of the value of the product if it results from a use that was beyond necessary to check its character, properties and functioning.

8. The return of goods should – as much as it is possible – include all documents attached to it, in particular invoice, if it was used for the Customer (Consumer), also - in the original package.

9. Right of withdrawal from a contract does not apply in the case of subject of the service being:

- a non-prefabricated product, custom-made for a Customer or intended to satisfy a consumer's individual needs,

- a product that is delivered in a sealed package after opening of which a return is impossible due to health safety or sanitary aspects,

- a product that when delivered, by its nature, is inseparably linked to other things,

- in other cases provided for by law.

10. The above rules also apply to a natural person who enters into a distance contract with Elan Beauty sp. z o. o. regarding purchase of Goods in the Shop directly related to his economic activity, where it appears from the content of the contract that it does not have a professional character for that person, arising in particular from the subject of economic activity conducted by him, available on the basis of the provisions on Central Records and Activity Information (example CEIDG). Other Customers that are entrepreneurs, in particular commercial law companies, are not entitled to execute above mentioned rights.

VII. COMPLAINTS AND RIGHTS ARISING FROM WARRANTY

1. The Customer is entitled to fill a complaint based on the warranty, if physical or legal defects of Goods are detected.

2. The Customers can submit any complaints via mail to the address: Al. Jana Pawla II, nr 22, F loor 4 Office nr 3, 00-133 Warsaw and also via e-mail to the address: elanpartnership.europe@gmail.com.

The complaint may be submitted in any form. The complaining Customer shall describe the defect

and specify his claims provided under warranty.

3. The complaints are considered at the farthest in 14 (days from the date of receiving the complaint

by the Shop.

4. If the sold Product is defective, the Customer, depending on his choice, can:

- make a declaration about a price reduction or a withdrawal from a Sale Contract, unless the Shop exchanges a Product for a new one or removes a defect immediately and with no excessive inconvenience for a Customer. This limitation shall not apply if the Goods have already been replaced or repaired by the Shop or the Shop failed to satisfy the obligation to replace the Product with a product free from defects or to remove the defect. The reduced price should remain in such proportion to the price resulting from the Sales Contract, in which the value of the Product with the defect remains to the value of the Product without a defect. The Customer cannot withdraw from the Sales Contract if the defect is irrelevant. If the Customer is a Consumer, he can demand the Product to be replaced instead of proposed removal of a defect or demand the defect to be removed instead of proposed replacement of the Product, unless it is impossible to bring the Goods into compliance with the Sales Contract in the manner selected by the Customer or would require excessive costs compared to the manner proposed by the Shop. When evaluating the cost overrun, the value of the defect-free Goods, the nature and significance of the identified defect, and the inconvenience that the Customer would otherwise face would be taken into consideration. If among all sold Products only few of them have defects and they can be separated from Products free of defects, with no loss to any side, Customer's rights to withdraw from a contract is limited to Products with defects, or-

- Demand replacement of the Product with the defect-free Product or demand removal of the defect. The Shop is obliged to replace the defective Product for defect-free Product or remove the defect in reasonable time with no excessive inconvenience for a Customer. The Shop may refuse the Customer's request, if fixing the product and bringing it into compliance with the contract in a manner chosen by the Customer is impossible or would require excessive costs compared to the second possible manner of bringing it into compliance with the sales contract.

The permissions listed above are generally equivalent in nature , which means that the Customer can exercise immediately both the first (point 1) and the second (point 2) permission.

5. The Customer exercising the rights arising from the warranty is obliged to deliver the defective Product to the address: Elan Beauty sp. z o.o. Al. Jana Pawla II, nr 22, Floor 4, Office 3, 00-133, Warsaw. In case of the Customer being a Consumer, the expenses of delivery are covered by the Elan Beauty sp. z o.o.

VIII. LIABILITY

1. Elan Beauty sp. z o. o. is not liable under civil law, criminal law, penal fiscal law nor under administrative law for using the Website, on which the Shop operates, by the Customer in a manner contrary to these Regulations, Privacy Policy or to regulations of law or rights of third parties.

2. The Website and its content are provided "as is". Elan Beauty sp. z o. o. does not guarantee that using the Website is free of errors, flaws or breaks, unless such guarantee was clearly granted. Elan Beauty sp. z o. o. also does not guarantee that the Shop's website and its server are compatible with the hardware used by the Customer, nor that the Website is free of viruses, so called "worms'', so called "Trojan horses'', uploaded by third parties against the knowledge and will of Elan Beauty sp. z o. o. and is not liable for any losses that the Customer may suffer due to these elements.

3. Elan Beauty sp. z o. o. is not liable for any losses, including actual damages (damnum emergens) and lost benefits (lucrum cessans), suffered by the Customers due to Shop access interruptions, in particular due to force majeure, errors or malfunctions.

4. Elan Beauty sp. z o. o. is not liable towards the Customer or third parties for any results of using the information acquired via the Website by the Customer; in particular, it is not liable for decisions regarding personal care and health care made on the basis of these information.

5. The Customer is solely liable for publishing or uploading any materials on the Shop's website, in particular regarding his personal data and expressing his opinions about the Goods. Elan Beauty sp. z o. o. reserves the right to block opinions that include personal data of third parties (and an author of opinion is not authorized to use them), the data that may be defamatory for others or may contain language insulting for others. The Customer guarantees that any information that he publishes are true, complete, does not mislead and are published in good conscience, does not violate rights of third parties and that the customer is authorized to publish and transfer them. The Customer undertakes to free Elan Beauty sp. z o. o. from liability for violation regulations of law or rights of third parties arising from the Customer's usage of Website or from publishing materials on the Website by the Customer.

6. Websites, hyperlinks to which can be found on Shop's website, are presented only for informative purposes.

IX. INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Shop’s website, especially a text published on it, software, sound, graphics, pictures, videos, website’s layout and choice of content on the Shop’s website, names, logos, logotypes, trademarks and other materials, that are presented on the Website, are protected by law under the regulations of copyright and related rights and the regulations of industrial property law. The materials published on the Shop's website include both the materials to which Elan Beauty Sp. z o. o. has rights and materials to which third parties have rights and it is prohibited to disseminate or use them, including copying or using them without the prior written consent of the right holder.

2. The Customers are entitled to use materials published on Shop’s website in the range of permitted personal use in accordance with applicable regulations of intellectual property law, however, they do not acquire any rights or licenses to them.

3. Materials published on the Shop's website cannot be published or copied, modified, they cannot be subject to any disassembly, reverse engineering of source code, used in any way and any form without the written consent of the holder of intellectual property rights except for the case of authorized use and in accordance with all legally required information on reserving all copyrights and source material.

4. Elan Beauty Sp. z o. o. permits the download of materials for personal and non-commercial purposes. Modifying or using these materials for any other purpose is a breach of proprietary copyrights or related rights.

5. The website where the Shop is located and the information contained therein must cannot be used for database creation.

X. CHANGE OF REGULATIONS

1. The Regulations may be amended at any time, in particular in order to adapt them to changes in law. Each Customer should regularly review the Regulations.

2. The changes of the Regulations shall be binding from the moment of announcement, unless otherwise provided for in its terms. The terms and conditions of the contracts that were concluded before the amendment of the Regulations shall remain unchanged until they are amended. Amendments to the Regulations do not infringe the rights acquired.

3. If the Customer does not agree to the Regulations change, Customer shall cease using the Shop.
4. In the event of any conflict between the old and the new provisions of the Regulations, the new provisions will take precedence.

XI. FINAL PROVISIONS

1. No provision of these Regulations is intended to infringe the Customer's rights.

2. In matters not covered by these Regulations, the relevant applicable legal provisions shall apply. Disputes, if the Customer so wishes, shall be resolved through mediation or an arbitration court. As a last resort, the matter shall be resolved by a court of competent local and material jurisdiction.

3. In the event of a dispute arising between the Shop and the Customer in connection with a purchase from the Shop, the Customer may make use of out-of-court complaint and redress procedures, inter alia by submitting a complaint in an official language of the European Union, including Polish, via the EU ODR online platform available at:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Invalidity of one of the provisions of the Regulations effected by a ruling of a competent court does not invalidate the remaining provisions of the Regulations.

5. If any provision of the Regulations is held to be illegal, invalid or otherwise unenforceable to the extent provided by the laws of any country in which such provision is intended to be effective, then to the extent that such provision is illegal, invalid or unenforceable, and in accordance with the laws of the jurisdiction in which it is illegal, invalid or unenforceable, it shall be excluded and deleted, and the provisions of the Regulations shall otherwise remain in full force and effect and continue to be valid and enforceable.

6. Privacy issues are governed by the Privacy Policy.

7. An integral part of the Regulations is the Annex – Model form of withdrawal.
8. The regulations are in force since _________________

Model form of withdrawal

(this form shall be filled in and resent only in case of will to withdraw the contract)

1) Addressee [in this place the entrepreneur shall fill in his name, complete post address and, if they are available, fax number and e-mail address] Elan Beauty sp. z o. o., Al. Jana Pawla II, nr 22, Floor 4, Office 3, 00-133, Warsaw, e-mail: elanpartnership.europe@gmail.com.

 

2) I/We (*) hereby inform about my/our withdrawal from the purchase contract of the following goods (*)/contract of delivery of the following goods (*)/contract for specific work based on producing the following goods (*)/contract for provision of following service (*):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Conclusion date of the contract (*)/date of receiving the goods or services*): _________________________

4) Name and surname of consumer(-s) ________________________

5) Consumer(-s) address(-es): ____________________________

_________________________

Signature(-s) of consumer(-s) (only if this form is sent in paper form)

__________________________

Date

(*) Delete where not applicable.

CAUTION

Right of withdrawal from a contract

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period shall expire 14 days after the date on which you physically possessed the goods or on which a third party other than a Carrier and indicated by you physically possessed the goods.

To exercise your right of withdrawal, you must inform us
Elan Beauty sp. z o. o. Al. Jana Pawla II, 22, Floor 4, Office 3, 00-133, Warsaw, e-mail: elanpartnership.europe@gmail.com about your decision to withdraw from this contract by means of an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or e-mail).

You may use the model withdrawal form, but it is not mandatory.

In order to keep the withdrawal period, you simply need to send an information about exercising your right of withdrawal from the contract before the term for withdrawal from the contract expires.

Consequences of withdrawal from a contract

In the event of withdrawal from this contract, we will refund all payments received from you, including the costs of delivering the goods to you (excluding additional costs arising from delivery method chosen by you other than regular cheapest form of delivery offered by us), without undue delay and in any event no later than 14 days from the date on which we were informed on your decision about executing the right of withdrawal from this contract. We will refund your payment using the same payment methods as you used for initial transaction, unless you expressly agreed to another solution; in any event, you will not be charged for this refund.

We may withhold your refund until you receive the goods or until you provide us with proof of their return, depending on which event occurs earlier.

Please return or transfer the goods to us without undue delay and in any event no later than 14 days from the date on which you informed us of your withdrawal from this contract. The term is kept if you return the goods before the 14-day period expires.